FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Nyheter > 2010 >  Jenter som jobber
Nepalsk konferanse

Jenter som jobber

I slutten av november møttes 40 jenter på den tredje nasjonalkonferansen for jentebarnearbeidere i Nepal. CWIN var koordinator for konferansen som varte i tre dager.
16.12.2010

Jentearbeiderne som var til stede representerte et bredt spekter av arbeidslivet: Jordbruk, hotell- og serveringsbransjen, husdyrhold, hushjelpvirksomhet, gjeldsslaveri, gatesalg, teppeindustri, steinbrudd osv. Gauri Pradhan[1] (bilde til venstre) var gjesteforeleser og påpekte at det har vært en positiv utvikling de siste tyve årene når det gjelder barns rettigheter, men at fremskrittene er små og mange barn fortsatt lever svært utrygt. Han understreket at det er staten som har hovedansvaret for å trygge barn.

Deltakerne diskuterte barnerettigheter generelt, jenters situasjon og likestilling, diskriminering og hvordan de skulle få jenters og kvinners rettigheter inn i den nye grunnloven, som nå er under utforming. En del av programmet handlet om nettverksbygging og betydningen av å kunne arbeide sammen mot et felles mål.
 
Jentene presenterte også sine egne historier om overgrep og utnyttelse og hvordan de ble behandlet i rettsvesenet når de anmeldte sakene, og de uttrykte en felles følelse av hjelpeløshet overfor myndighetene. De tok også for seg positive trekk i utviklingen og diskuterte ulike fremgangsmåter for hvordan de kunne beskytte seg og unngå vold og overgrep.
 
De to foregående konferansene har resultert i felles appeller som var blitt oversendt myndighetene, og på den tredje konferansen så de på hvordan disse appellene var blitt møtt og behandlet. Noen av kravene var blitt oppfylt, andre ikke. En redaksjonskomité ble valgt til å skrive sluttdokumentet for denne samlingen. Siste dag ble det innkalt til pressekonferanse, der sluttdokumentet ble presentert for journalister fra både riks- og lokalaviser. Dokumentet ble senere overlevert statsministeren.
 

Sluttdokumentet besto av 15 punkter med krav og ønsker:

 1. Alle former for diskriminering og utnyttelse av jenter på bakgrunn av kjønn, kaste, språk, religion, geografi og arbeid må stanses, og loven som forbyr dette må følges.
 2. Retten til å få dekket grunnleggende behov må sikres også for jenter med gratis utdannelse inntil 12. klassetrinn. Egnet arbeid må tilrettelegges slik at jentearbeidere også kan fullføre høyere utdannelse. Stipend må stilles til rådighet for jentearbeidere.
 3. Rettsvesenet må sørge for å straffe gjerningsmenn som gjør seg skyldig i fysisk, psykisk og mental mishandling, herunder trafficking (menneskehandel) og seksuelle overgrep, og offeret må ivaretas. Myndighetene må straks behandle voldssaker mot barn når de anmeldes. Barn eller andre som anmelder slike saker, må belønnes. Det må gjennomføres sikkerhetstiltak på arbeidsplasser for å forhindre helserisiko, og arbeidsgiver eller det offentlige må garantere behandling dersom barnearbeideren blir utsatt for ulykke.
 4. Barneekteskap, medgift og tvangsekteskap må avskaffes.
 5. Et ressurssenter bør opprettes for å dokumentere og informere om barnearbeidere. Barnearbeideres situasjon må overvåkes effektivt og nødvendige tiltak iverksettes for å sikre deres rettigheter.
 6. Barn utsatt for konflikter, sexovergrep og skadelig arbeid må straks bringes i sikkerhet og få nødvendig legebehandling og psykososial støtte.
 7. Tvangsarbeid for barn (Kamalari = bonded labour[2]) må straks avskaffes, og tidligere jentebarnearbeidere må få skolegang.
 8. Arbeidstiden for jentebarnearbeidere må reguleres slik at det blir tid til skolegang.
 9. Kriminell aktivitet på arbeidsplassen (diskriminering, vold, overgrep, utnytting) må straks avskaffes.
 10. En særskilt barnevernsstrategi må utvikles og gjennomføres på arbeidsplasser.
 11. Myndighetene må sørge for sysselsetting for fattige og marginaliserte familier slik at barnearbeid kan unngås.
 12. Barnearbeidere må ikke utnyttes i politisk øyemed. Kommunale budsjetter må gi rom for ulike aktiviteter for barnearbeidere. Alle må forplikte seg til budskapet i ”Barn er fredssoner”.
 13. Foreldreløse barn, barn som er berørt av konflikter, funksjonshemmede barn og forlatte barn må tas vare på og sikres rettigheter og sosial reintegrering.
 14. Nepals nye grunnlov, som er under utarbeidelse, må avskaffe alt barnearbeid, og identitet, utdannelse og helse må innføres som grunnleggende rettigheter for nåværende barnearbeidere.
 15. Vi vil ha et barnearbeidsfritt Nepal. Alle som utarbeider den nye grunnloven bør mene alvor når det gjelder barnearbeid, spesielt for jenter, og jentearbeidernes ønsker bør overveies nøye i forbindelse med grunnlovsarbeidet.


[1] Gauri Pradhan er en av CWINs grunnleggere og for tiden medlem av Nepals menneskerettighetskommisjon.
[2] Bonded labour oversettes gjerne med gjeldsarbeid. En form for slavearbeid pga gjeld. Kan overføres fra foreldre til barn eller andre familiemedlemmer.
dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD