FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Nyheter > 2008 >  Ny innsikt kan forsterke AIDS-forebygging

Ny innsikt kan forsterke AIDS-forebygging

Det finnes en rekke forbindelser mellom alkoholbruk og hiv/aids-epidemien. Tilfanget av vitenskaplig dokumentasjon på dette er raskt økende, viser en ny rapport fra FORUT. Denne nye innsikten åpner også for nye måter å forebygge epidemien på.
08.02.2008
Dag Endal

Alkoholbruk og fylleatferd har fått lite oppmerksomhet som risiko- og årsaksfaktor, både i forebygging av hiv-smitte og i behandlingen av aids. En av grunnene til dette har vært mangel på systematisert forskning og kunnskapsutvikling. For å bøte på dette har FORUT nå laget en oppsummering av foreliggende kunnskap om forbindelsene mellom alkohol og hiv/aids.

Forbindelsene viser seg å være av både kulturell, sosial, psykologisk og biologisk art. I notatet ”Alcohol and HIV/AIDS” har FORUT identifisert tre hovedområder hvor alkohol bidrar til forverring av hiv/aids-epidemien: 1. Alkohol som risikofaktor for spredning av hiv-smitte. 2. Alkohol framskynder sykdomsutviklingen fra hiv-smitte til aids. 3. Alkohol svekker virkningene av medisinsk behandling for dem som er hiv-smittet.

Det er første gangen det er laget en slik systematisert oppsummering av tilgjengelig kunnskap om alkohol og aids. Med dette håper FORUT å kunne bidra til mer effektive strategier for både forebygging av hiv-smitte og behandling av dem som er smittet. Ved å forstå mer av hvordan alkoholbruk påvirker både enkeltpersoners oppførsel og det sosiale spillet i samfunnet, kan en også bidra til endring av kjønnsrollemønstre som er skadelige for både menn, kvinner og barn.

Rapporten, som er på engelsk, kan lastes ned her, og her ligger et sammendrag. Mer om alkohol og HVI/AIDS kan en finne her på ADD-sidene.

Den nye kunnskapen om alkohol som risikofaktor vil ha aller størst relevans i samfunn der hiv-smitten er spredt i brede befolkningsgrupper. Dette gjelder ikke minst i landene sør for Sahara, der to tredeler av verdens hiv-smittede bor.

Dette er samtidig områder som en fra tidligere vet har registrert svært risikable drikkemønstre. Riktignok er det store grupper av befolkningen i disse landene som ikke bruker alkohol i det hele tatt. Til gjengjeld er forbruket svært høyt blant de gruppene som virkelig drikker.

Fylleatferd samspiller dessuten med uheldige kjønnsrollemønstre, og resultatet blir altfor ofte kvinner som får lide under uansvarlig og voldelig oppførsel fra menn i fylla. Ubeskyttet sex, tvungen sex og mange partnere påfører mange kvinner hiv-smitten. Man snakker nå om en ”feminisering” av hiv/aids-epidemien, og menns alkoholbruk må regnes som en bidragende årsak til dette.

Det finnes et stort tilfang av forskning og dokumentasjon på nær sagt alle sider av hiv/aids-epidemien. Dette inkluderer også narkotikabruk som risikofaktor. Helt fra epidemiens begynnelse har sprøytenarkomani væt tatt alvorlig som risikofaktor og årsak til hiv-smitte. En tilsvarende erkjennelse har helt manglet når det gjelder alkoholbruk og fylleatferd som risikofaktor. Alkohol har ikke blitt inkludert som en årsaksfaktor i forståelsen av aids-epidemien, og nesten ingen forebyggingsstrategier har tatt denne faktoren på alvor.

Dette er nå i ferd med å forandre seg. Det finnes en raskt økende mengde av forskning på hvordan alkoholbruk bidrar til forverring av hiv/aids-epidemien. Ikke minst kommer det nå interessante forskningsresultater fra land og folkegrupper i Afrika der aids rammer aller hardest.

Men den nye kunnskapen er foreløpig forbeholdt noen avgrensede forskermiljøer. Et hederlig unntak er UDs posisjonsnotat på hiv/aids fra november 2006, som tar opp dette temaet i flere sammenhenger. Det er tatt initiativer internasjonalt for å produsere også mer vitenskapelige oppstillinger av tilgjengelig forskning på alkohol og hiv/aids. De første dokumentene bør være tilgjengelige i løpet av et års tid.

dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD