FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Prosjektland > Sierra Leone > FORUT Sierra Leone

FORUT Sierra Leone

FORUT Sierra Leone har fortsatt å fokusere på de seks sektorene i rammeavtalen med NORAD. Selv om forbrukstakten var lavere enn forventet i 2007, nådde FORUT Sierra Leone likevel de planlagte målene på nesten alle områder.
Historie
Dagens Sierra Leone kan føre sine røtter tilbake til mai 1787, da en ekspedisjon fra London gikk i land og kjøpte jord av en lokal temne-høvding. Freetown ble senere etablert som en bosetning for forhenværende, sorte soldater, som hadde kjempet på britenes side i den amerikanske uavhengighetskrigen, og andre frigitte slaver som ønsket å returnere til Afrika. Tanken var at Freetown skulle være en ”havn” for frigitte slaver, men byen fortsatte å være underlagt det britiske Sierra Leone-kompaniet.
           
I perioden fra 1808 til 1864 blandet de opprinnelige, sorte kolonistene seg med et adskillig større antall afrikaner som var reddet fra slaveskip, slik at gruppen, kalt krio, etter hvert omfattet 70 000 mennesker. De utviklet sitt eget språk, også kalt krio, bygget ut Freetown og etablerte seg i noen av de viktigste stillingene i det nye samfunnet. I koloniens første nitti år utgjorde de en politisk og økonomisk elite. Krioenes sivilsamfunn var tett sammenvevd i sosioøkonomiske nettverk som ekteskap og medlemskap i hemmelige forbund.
 
Selv om krioene dominerte Freetown, var det større befolkningsvariasjon på landsbygda med innbyrdes kniving mellom ulike grupper. Store deler av landet i sør var befolket av mende, mens befolkningen i nord tilhørte temne-gruppen. Mende-samfunnet er tett knyttet sammen i hemmelige forbund for henholdsvis kvinner og menn, mens temne-samfunnet er bygget på troen om at de alle stammer fra samme forfader. I tillegg til mende og temne, som til sammen utgjør omtrent en tredjedel av befolkningen, er det rundt 13 mindre etniske befolkningsgrupper i Sierra Leone. Krioene, som for det meste fortsatt bor i Freetown, utgjør nå ikke mer enn ca to prosent av befolkningen, men språket krio er et slags fellesspråk for hele Sierra Leone. Omtrent 60 % av befolkningen er muslimer, ca 30 % kristne, mens de siste ti prosentene tilhører ulike religioner. Etnisitet er et politisk spørsmål i Sierra Leone, religion er det ikke, og ekteskap mellom de ulike religionsgruppene er vanlig.
 
 
Bakgrunn
Sierra Leone er fortsatt i en gjenoppbyggingsfase etter krigen. FN-styrken UNAMSIL ble i januar 2006 erstattet med et kontor som jobber med menneskerettighetsspørsmål, United Nations Integrated Office in Sierra Leone - UNIOSIL. FN-kontoret har som mandat blant annet å styrke kapasiteten til statlige institusjoner, styrke rettsvesenet, overvåke at menneskerettighetene blir overholdt, bistå i arbeidet mot korrupsjon og også bistå slik at valget i 2007 blir mest mulig fritt og rettferdig.
 
Regjeringen i Sierra Leone har i 2007 sammen med sine utviklingspartnere fortsatt arbeidet med å bygge nasjonen opp igjen. Satsingen har i stor grad vært innen infrastruktur - spesielt overfor skolesektoren og gjenoppbygging av strukturene i lokalsamfunnet. Matsikkerhet, helse, ungdom, sysselsetting og fredsbygging har også vært prioriterte områder. FORUT Sierra Leone er en aktiv deltaker på alle feltene i gjenoppbyggingen av nasjonen.
 
Det ble i 2006 etablert en fredskommisjon for Sierra Leone.
 
Sierra Leone lå i 2007 som nr 177 og sist på UNDPs Human Development Index.
 

FORUT i Sierra Leone

 
I Sierra Leone har den politiske situasjonen bedret seg, og det ser ut til at det er liten risiko for at borgerkrigen skal blusse opp igjen. Fokuset for FORUTs arbeid i Sierra Leone er derfor på lokalsamfunnsutvikling. Utviklingsprosjektene foregår i vest, i elleve landsbyer rundt Freetown. I nord omfattes ti landsbyer i Foredugu og 24 landsbyer i Kagbala i Koya høvdingdømme av arbeidet, mens i sør er seksten landsbyer i Øvre Ribbi, femten landsbyer i Nedre Ribbi, ti landsbyer i Motonkoh og atten landsbyer i Mobureh i Ribbi høvdingdømme omfattet av programmet.
 
I tillegg til lokalsamfunnsutvikling har FORUT Sierra Leone omplassert slumbefolkning i et område ved Freetown til Grafton rett utenfor byen (Barberline-prosjektet). FORUT Sierra Leone har også drevet ressurssenter for kvinner og bidratt med støtte til IOGT.
 
FORUTs prosjekter i Sierra Leone har til hensikt:
  • Å bedre tilgangen til forebyggende helsetjenester for særlig utsatte grupper
  • Å bidra til etablering av skole- og opplæringstilbud for barn og unge som er avskåret fra slik opplæring
  • Å medvirke til økt økonomisk inntjeningsevne gjennom opplæring og støtte til igangsetting av småbedrifter
  • Å bidra til økte avlinger og større grad av mattrygghet
  • Å medvirke til forbedring av boforhold for særlig utsatte grupper
  • Å støtte og styrke lokale organisasjoner som arbeider for edruskap, fred og utvikling
 
Sierra Leone har hatt en blodig historie. Etter statskuppet i mai 1997 stanset all FORUTs prosjektvirksomhet, og mesteparten av staben ble evakuert til Gambia. I løpet av 1998 var alle flyttet hjem igjen og i gang med virksomheten, som også innebar reparasjon av krigsskader, før det braket løs igjen med nye angrep fra opprørssoldater mot slutten av året. Konflikten kulminerte i januar 1999 da opprørshæren ”Revolutionary United Front” (RUF) inntok hovedstaden og presset ut regjeringshæren og de vestafrikanske sikkerhetsstyrkene (ECOMOG). Kampen om hovedstaden og de tre påfølgende ukene var de mest blodige noensinne i Sierra Leones historie. Prosjektarbeidet ble nok en gang satt tilbake, og mye av FORUTs utstyr og infrastruktur ble ødelagt. Dette gjorde det nødvendig å fokusere på gjenoppbygging av egne ressurser i 1999.
 
I inneværende femårsplan er det videre utvikling av lokalsamfunnene som står sentralt. Ulike lokale organisasjoner blir styrket gjennom opplæring, og FORUT arbeider for at lokalbefolkningen skal få større innflytelse over hvordan landsbyen deres skal utvikles videre.
 
Mabongisseh – der Yebo bor
Mange barn og småbarnsfamilier i Norge har varme følelser for Mabongisseh, landsbyen der Yebo bor. Yebo var hovedperson i barnehageaksjonen 2004-2005, og gjennom å følge henne fikk barn i Norge innsikt i hverdagen på bygda i Vest-Afrika. FORUT hadde et prosjekt i Mabongisseh fram til statskuppet i 1997, men ble så nødt til å flykte fra området. Etter at situasjonen ble mer stabil, har FORUT kommet tilbake dit. Nå har skolen blitt bygd opp igjen og er i drift, og i 2005 ble det åpnet et nytt helsesenter i landsbyen. FORUT Sierra Leone skal ha æren for at det kom på plass.
 
Barberline, relokalisering av slumbefolkning
Et helt lite samfunn, som hadde vokst frem på en søppelfylling i Freetown, har med FORUTs bygd seg et nytt liv på et nytt sted. Myndighetene har bidratt med en romslig tomt i utkanten av byen, og her ble 24 hus satt opp av Barberline-befolkningen selv. De produserte sin egen murstein, bygget hus, la ned rør og installerte sanitæranlegg. Et liv i elendighet var i ferd med å få en helt ny vending da statskuppet i mai 1997 satte en foreløpig stopper for prosjektet. De nye husene havnet midt i skuddlinjen, og etter at opprørssoldatene var jaget ut av Freetown i 1998, tok gjenoppbyggingen til. Freden varte ikke lenge. Mot slutten av 1998 var krigshandlingene i full gang igjen. FORUT tok opp igjen arbeidet så snart det var mulig, og Barberline-samfunnet er nå et velordnet område med gode boforhold.
 
 
dot

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD