FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter Prosjektland Sri Lanka India Nepal Sierra Leone Malawi Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Prosjektland > Sierra Leone >  Årsrapport - Sierra Leone 2007

Årsrapport - Sierra Leone 2007

Sierra Leone er fortsatt inne i en gjenoppbyggingsfase etter krigen. Av positive signaler fra 2007 må nevnes gjennomføringen av et fredelig presidentvalg, der avtroppende president ga fra seg makten uten uheldige episoder.
16.04.2008

Bakgrunn

Sierra Leone er fortsatt inne i en gjenoppbyggingsfase etter krigen. Av positive signaler fra 2007 må nevnes gjennomføringen av et fredelig presidentvalg, der avtroppende president ga fra seg makten til påtroppende uten uheldige episoder. Valgkampen gikk også stort sett fint for seg, og ingen internasjonale observatører kunne peke på tilfeller av valgfusk eller andre ting som pekte på uærlig spill. Strategien med å kunngjøre valgresultatene offisielt umiddelbart etter opptellingen på hvert stemmested, var nok også viktig for å hindre mistanker om urent trav.
 
Den nye regjeringen i Sierra Leone står imidlertid fremdeles overfor enorme utfordringer. Store ungdomskull uten utsikter til utdanning og arbeid representerer en enorm uutnyttet ressurs, men kan også være en utfordring dersom de ikke finner at det er ”plass for dem” i samfunnet. Sivilsamfunnet er også dårlig utviklet, og det er få talerør fra ”vanlige mennesker” overfor bestemmende myndigheter.
 
Oppbyggingsarbeidet av Sierra Leone har naturlig nok satset mye på infrastruktur - spesielt innen skolesektoren - og på gjenoppbygging av strukturene i lokalsamfunnet. Matsikkerhet, helse, ungdom, sysselsetting og fredsbygging har også vært prioriterte områder. FORUT Sierra Leone er en aktiv deltaker på alle feltene i gjenoppbyggingen av nasjonen. Vi ser likevel nye utfordringer for FORUT i Sierra Leone framover i neste femårsperiode, kanskje spesielt med hensyn til oppbygging og styrking av andre sivilsamfunnsaktører, samt satsing på ”glemt” ungdom i bystrøk.
 
Sierra Leone lå i 2007 igjen som nr 177 og sist på UNDPs Human Development Index (hdr.undp.org).
 

FORUT Sierra Leone

Lucinda Amara
Lucinda Amara - FORUTs leder i Sierra Leone
FORUT Sierra Leone har fortsatt å fokusere på de seks sektorene fra rammeavtalen med NORAD.
 
 
 
 
I løpet av 2006 gjorde FORUT Sierra Leone en del endringer i måten de arbeider med mikrofinans, delvis på bakgrunn av egne erfaringer, men også ut fra innspill fra andre i FORUT-nettverket. Erfaringene i 2007 viser at dette var riktige valg å gjøre, og mikrofinanssektoren er nå en blomstrende del av aktiviteten.
 
 

 

Målsetningene for innsatsen for FORUT Sierra Leone er:

  • Økt levestandard i fattige lokalsamfunn der folk hovedsaklig lever av jordbruk
  • Bedret økonomisk trygghet blant landsbybeboerne
  • Redusert bruk av alkohol og narkotika blant både ungdom og voksne
  • Økt kunnskap, bevissthet og ferdigheter blant folk i partnersamfunnene
  • Forbedret helse- og ernæringssituasjon, særlig blant barn, gravide og ammende kvinner
  • Konfliktløsning og fremme av fredelig sameksistens på lokalt plan

Landbrukssektoren

500 småbrukere ble hjulpet med såvarer og utstyr direkte fra FORUT i 2007. 217 småbrukere fikk tilgang til frø og knoller gjennom et såvarelånsystem. Avlingene har vært gode, og det kommer til uttrykk gjennom god tilbakebetaling. Tilgang til kvalitetsmessig gode såvarer sammen med opplæring av småbrukerne viser seg å gi framgang og gode resultater. Det ble bygd elleve nye såkornlager for lokalsamfunnene og 30 ”tørkegulv” for frø i 2007. Såkornlagrene har redusert mengden svinn betraktelig, spesielt med hensyn til skadedyr og korn ødelagt av dårlige lagringsforhold. God lagring gir i neste omgang god spireevne, og risikoen for forurensing av kvalitetssåkornet med andre, dårligere tilpassa og lavere ytende varianter reduseres også.
 
 

Utdanningssektoren

Nytt klasserom
Nytt klasserom
I 2007 melder FORUT Sierra Leone om fem fullførte skoler, med tilhørende latriner og brønner. Tilgang til latriner er en av faktorene som gjør det enklere for jenter å få gå på skole. Alle skoler bygd av FORUT blir også utstyrt med læremidler. En lokale komité for hver skole, som regel sju personer, har fått opplæring i hvordan de skal drive skolen. 47 ungdommer har fått opplæring i lesing og skriving, samt mer yrkesretta kurs, for eksempel murer- og snekkeropplæring, grunnleggende catering, Gara Arts (lokal kunsttradisjon), søm/skredderi og husstell. Mange av disse er nå aktive i inntektsskapende virksomhet med utgangspunkt i de ferdighetene de har tilegnet seg.
 

Helsesektoren

I 2007 har det vært nedgang i opplæringen av tradisjonelle fødselshjelpere fordi de aller fleste fødselshjelperne i områdene der FORUT arbeider nå har fått opplæring. Likevel fullførte så mange som 60 tradisjonelle jordmødre opplæringen sin i løpet av 2007. FORUT Sierra Leone melder om merkbar nedgang når det gjelder komplikasjoner ved fødsel og i forlengelsen av dette, lavere barne- og mødredødelighet ved fødsler. I tillegg er det færre tilfeller av feilernæring blant mødre og småbarn. Dette er områder det FORUT Sierra Leone har arbeidet målrettet i flere år, og det er gledelige resultater.
 
Helsedepartementet i Sierra Leone har medhjelpere ute i distriktene, og disse har i 2007 begynt å samle inn data for helsesektoren. Sierra Leone er et av de landene i verden som har lengst å gå når det gjelder offentlig statistikk generelt, men akkurat på dette feltet kan det derfor være håp om snart å få tall på bordet som kan vise resultater av innsatsen FORUT Sierra Leone har lagt ned gjennom flere år.
 

Fredsbygging

2007 var et valgår, og mye av virksomheten har vært innen ”godt styresett” og opplæring i forbindelse med valg. Det har vært lagt vekt på den tekniske sida, med god gjennomføring av valget, men også satset på å drive velgeropplæring – hva er dine rettigheter og plikter som borger i et samfunn.
Forøvrig har FORUTs feltarbeidere bidratt til å finne løsninger på disputter av ulikt slag i sine distrikter.
 

ADD-feltet

Bruk av alkohol og andre rusmidler virker ikke å være veldig utbredt i de landsbyene FORUT Sierra Leone arbeider. Rus knyttes som regel til feiringer og helligdager av ulikt slag, og oppfatningen er at det helst er tilreisende fra byer og tettbygde strøk som ruser seg. FORUT Sierra Leone benytter slike anledninger til å drive rusforebyggende arbeid. De arbeider også for at ungdom fra Grafton-området skal ta avstand fra marihuanadyrking og -salg.
 

Mikrofinans

Omlegginga av mikrofinansarbeidet i 2006 har ført til en revitalisering av sektoren. Stor vekt har vært lagt på å bli enige om hvilke prinsipper og regler som gjelder, informasjon om hvilke krav som stilles og hvilket ansvar deltakerne har for virksomheten. Ut fra dette dannes det lokale spare- og lånegrupper, som igjen blir grunnlaget for ”landsbybanker” (med egen safe) der kundene får tilgang til enkle banktjenester. Disse ”landsbybankene” skal etter planen etter hvert knytte kontakt med andre finansinstitusjoner. Ved utgangen av 2007 var 640 enkeltpersoner involvert i spare- og lånegruppene, av disse var 334 kvinner og 306 menn. ”Bankbygget” er som regel kombinert med forsamlingshus, og i løpet av 2007 ble tre slike ferdigstilt, mens to er under bygging.

 

dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD