FORUT logo
Om FORUTPolicyKontaktPresseNyheter som RSS
Hjem Stilling ledig Nyheter 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Prosjektland Temaer Kampanjer FORUTs barneaksjon Indrani Bakgrunnsstoff Bilder Fortellinger Spill, oppgaver, oppskrifter Fra barnehager og skoler Skoleløpet Kampanjenyheter Støtt FORUT FORUT-partner FORUT prosjektpartner FORUT-nytt/Publikasjoner English Nettbutikk Lenker

Home > Nyheter > 2010 >  Sterke menn frykter ikke likestilling
Vellykket konferanse om mannsroller

Sterke menn frykter ikke likestilling

Dette var ett av budskapene som kom fram på konferansen ”Hva skal vi gjøre med mannfolka?” i slutten av oktober. Konferansen var den første av sitt slag i Norge og formidlet erfaringer med å engasjere menn i utviklingsland for et norsk publikum.
10.11.2010

 

 

 

 

Andre viktige budskap som ble båret fram på konferansen var:

·         Vold mot kvinner er et globalt spørsmål, og en tredjedel av verdens kvinner er berørt.
·         Vold i nære relasjoner er ikke ”kvinnesak” eller en privatsak. Problemet gjelder like mye menn, myndigheter, organisasjoner og enkeltindivider.
·         Menn er en del av problemet og må derfor også være en del av løsningen.
·         Én mann kan utgjøre en forskjell!
·         Vi må utfordre menns taushet i møte med kjønnsrelatert vold utøvd av andre menn, og dette er menns ansvar.
·         En utfordring er å vise menn hvilke konkrete og øyeblikkelige fordeler likestilling gir, for dem selv også, ikke bare for kvinnene.
·         Vi må endre en del strukturer, herunder forståelsen for at økonomisk stress har innvirkning på både kvinner og menn.
·         Det er en stor, taus majoritet av menn som bryr seg. Utfordringen blir å få dem til å si noe.
 
 
Konferansens første dag var organisert som et plenumsmøte med mer enn 150 deltakere. Den andre dagen fordelte deltakerne seg på fire parallelle seminarer, hvert ledet av en av de fire internasjonale foredragsholderne. Her var det mulig å diskutere seg imellom og med foredragsholderne om arbeidsmetoder og innhold.
 
God blanding
I sin velkomsttale påpekte FORUTs generalsekretær Morten Lønstad at temaet hadde tiltrukket seg en bred og interessant blanding av deltakere: Organisasjonsledere, offentlige tjenestemenn, forskere, studenter og interesserte enkeltpersoner. ”Konferansen er en mulighet for praktikere til å møte forskere, for feministaktivister til å møte mannsaktivister og for Nord til å møte Sør. Noen av oss har politisk erfaring, noen bistår kvinner som er utsatt for menns vold, noen dekker likestillingsspørsmål i media, og noen hjelper menn som er i en endringsprosess,” sa Lønstad.
 
Ny aksjonsplan i Norge
Knut Storberget
Knut Storberget
Den norske justisministeren, Knut Storberget, refererte til internasjonal statistikk som viser at en tredjedel av verdens kvinner er utsatt for vold fra partnere i løpet av livet og at en av fire kvinner opplever vold i hjemmet. Dette er ingen kvinnesak, sa han, men en like stor utfordring for både menn og kvinner. Vold i nære relasjoner er ingen privatsak, uansett om det foregår innenfor husets fire vegger. Det er et globalt menneskespørsmål, og slik vold er uakseptabel. Det finnes ingen unnskyldning for overgriperne. ”Vi trenger et sterkt engasjement fra menn for å få slutt på kjønnsbasert vold. Hvis Norge skal bli tryggere, må alle former for vold i hjemmet fjernes. Vi menn må ta vår del av ansvaret,” sa Storberget. Han avsluttet med å bekjentgjøre at den norske regjeringen vil lansere en ny handlingsplan mot vold i hjemmet i 2011.
 
Fire verdensledende organisasjoner og mannsaktivister var invitert til å dele sine erfaringer med konferansedeltakerne:
 
·         Desmond Lesejane fra Sonke Gender Justicei Sør-Afrika
·         Gary Barker, som har arbeidet for Promundo i Brasil i mange år. Han var med på å starte det globale nettverket MenEngage, og er nå ansatt i International Centre for Research on Women (ICRW) i Washington DC
·         Jackson Katz, kjent amerikansk mannsaktivist som særlig har arbeidet med maskulinitetsbegrepet overfor fotballspillere og soldater
 
Desmond Lesejane
Desmond Lesejane
Desmond Lesejane løftet fram den sørafrikanske situasjonen før han presenterte Sonkes program ”Én mann kan gjøre en forskjell” (One Man Can Make a Difference). Landet sliter med en HIV/AIDS-smitterate på 17 % i aldersgruppen 15-50 år. I 2008 var det 250 000 som døde av AIDS. Hele 28 % av den mannlige befolkningen rapporterer at de har voldtatt, 5 % i løpet av siste år. Også menn lider under skadelig, maskulin adferd. Menn oppsøker lege mye sjeldnere enn kvinner og går med ubehandlet HIV, og høyt alkoholforbruk fører til seksuell risikoadferd. Sonke henvender seg til menn individuelt med veiledning og informasjon gjennom ulike kampanjer.
 
”Én mann kan gjøre en forskjell”
Men individuell oppfølging er ikke nok, sa Desmond Lesejane. Det er nødvendig at nasjonens ledere blir med for at man skal få redusert kjønnsbasert vold og oppfatning av hva som er et ekte mannfolk. Sonke arbeider derfor på alle nivå i det sørafrikanske samfunnet: nasjonalt, med organisasjoner, i lokalsamfunn og med menn enkeltvis. Deltakende metoder benyttes i kommunikasjonen med menn. Menn oppfordres til å reflektere over egen erfaring sammen med venner og kolleger. Målet er å vise at også menn tjener på likestilling. – Menn er en del av problemet og derfor også av løsningen, sa Lesejane.
 
Tilskuerrollen
Jackson Katz
Jackson Katz
Jackson Katz fra USA utfordret menns taushet når de står overfor kjønnsbasert vold utført av andre menn. Han presenterte ”tilskuerrollen” som en metode, der en henvender seg til unge menn ikke som overgripere eller potensielle overgripere, men som sterke tilskuere med evne til å konfrontere brutale jevnaldrende – og til å støtte ofrene. En ”tilskuer” kan være et familiemedlem, venn, lagkamerat eller kollega.
 
Katz’ budskap var at mange misforstått tror at de bare har to alternativer stilt overfor voldsutøvelse: å gå imellom og utsette seg selv for fare, eller å la være å gjøre noe. Dermed blir mange tause vitner. Det finnes imidlertid flere handlingsmuligheter som innebærer mindre personlig risiko: Vise at du ser hva som skjer, påkalle andres oppmerksomhet, støtte offeret i etterkant, snakke med utøveren etterpå osv  Med flere handlingsalternativer, er det mindre grunn til å forholde seg passiv, og dermed bli medskyldig, stilt overfor voldsbruk eller overgrep.
 
Han tok også for seg den kjønnsnøytrale ordbruken som er så vanlig i de fleste kulturer: ”Hun ble slått” eller ”hun ble voldtatt” blir brukt i stedet for ”en mann slo henne” eller ”en mann voldtok henne”. Ved passiv ordbruk tilslører vi det faktum at mer enn ni av ti slike handlinger utføres av menn. Menns makt blir dermed et privilegium som både er usynlig og stilltiende godtatt. Det er om å gjøre å få fram herskende, usynlige oppfatninger om maskulinitet og gjøre dem synlige.
 
Ingen lisens til å slå
Satish Kumar Singh
Satish Kumar Singh
Satish Kumar Singh representerte et indisk perspektiv på maskulinitet. Hans organisasjon, Centre for Health and Social Justice, arbeider med et maskulinitetsprogram i 18 indiske delstater. Han tok utgangspunkt i den gjengse oppfatning at vold i nære relasjoner er et ”familieanliggende” og at mange later til å tro at ”ekteskap er en lisens til å slå kona”. Men, sa han, de fleste menn er ikke voldsutøvere, men tause vitner.
 
Singh presenterte kampanjen ”Men’s Action for Stopping Violence Against Women” (MASVAW), som tar sikte på å bevisstgjøre menn om at vold mot kvinner er et stort, samfunnsmessig problem og at menn må avstå fra vold, protestere mot vold, støtte ofrene og være nye rollemodeller.
 
Metoden går ut på å skape rom for refleksjon blant menn, få dem til å forstå sin egen voldelige adferd og lære dem å løse problemer på andre måter enn gjennom raseri og frustrasjon. Utfordringen er å vise menn konkrete og umiddelbare fordeler ved likestilling for dem selv også, ikke bare for kvinnene. Endring i forholdet mellom ektefeller mer i retning av et bror-og-søster-forhold heller enn mannens makt og dominans over kvinnen er ett av målene. Singh konkluderte med at ”Men of Quality are not Afraid of Equality”.
 
Tusenårsmålene
Gary Barker
Gary Barker
Gary Barker er en av grunnleggerne av det globale nettverket MenEngage, et forum for utveksling av informasjon og erfaring blant organisasjoner som mobiliserer menn for likestilling. Mer spesifikt skal MenEngage bidra til å forhindre kjønnsbasert vold og spredning av HIV/AIDS. Han presenterte resultatene fra flere undersøkelser som viser at slik innsats virker. Barker trakk særlig fram data som antyder at økonomisk stress hos menn har sammenheng med høyere alkoholforbruk, mindre kondombruk, høyere risiko for sex med prostituerte og økt kriminell aktivitet. Han konkluderte med følgende: Dersom vi ønsker at menn skal forandre seg og bli allierte i kampen for å nå tusenårsmålene….
 
·         må vi få en forståelse for at økonomisk stress virker negativt både på kvinner og menn
·         må vi synliggjøre menns egeninteresse i å forandre seg og straffe menn som bruker vold og maktmisbruk
·         må vi erkjenne at både inntekt og kjønn gir mangel på likestilling
·         må vi komme bort fra oppfatningen om at det kvinner vinner, taper menn
 
Hvitt Bånd
Konferansen ble avsluttet av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken. Hans utgangspunkt var at menn er opptatt av kjønnsbasert vold og likestilling. - Den store, tause majoritet bryr seg. Utfordringen er å få dem til å bryte tausheten og lære dem å gjøre det. Vi må bare erkjenne at vi ikke har klart å engasjere menn i noe stort omfang, sa han. Han påpekte også behovet for allmenn opplysning om temaet. Det er mange som ikke er klar over det store antall mennesker som lider under vold i nære relasjoner og hva slags langtidseffekt slik voldsutøvelse gir. 
 
Ministeren viste til etableringen av Hvitt Bånd-kampanjen i Norge som et godt initiativ for å få menn til å snakke ut. I samarbeid med Hvitt Bånd og regjeringen vil Norges Fotballforbund og kjente fotballspillere starte en opplysningskampanje. – Vi ønsker å nå fram til menn via fotballen og oppfordrer fotballhelter til å stå fram og vise at de ikke godtar noen form for vold mot kvinner, avsluttet Lysbakken.
 
 
Konferansens arrangører var:
FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling

 

dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel:

Innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no
FORUTs kontonr: 7220.05.36348

Dette nettstedet er muliggjort med støtte fra NORAD