www.add-resources.org

Home > Nyheter > 2010 >  Kvalitet og gjennomføringskraft

Kvalitet og gjennomføringskraft

Vi har sagt det før, men sier det gjerne igjen: FORUT har meget profesjonelle partnere. Nylig ble både CWIN i Nepal og APSA i India gjenstand for grundig, ekstern evaluering. Resultatet bekrefter at arbeidet som utføres er godt planlagt, bærekraftig og av høy kvalitet.
19.03.2010
Ellen Bjølseth

Slik er oppsummeringen fra de to evalueringsteamene:

CWIN (Nepal)

 
 
 
CWINs hovedkontor i Katmandu
CWINs hovedkontor i Katmandu
CWIN er en sterk og eksemplarisk organisasjon, med en imponerende rekke av aktiviteter, programmer og strategiske initiativer for å beskytte rettighetene til vanskeligstilte barn i Nepal. Organisasjonen har gått sammen med næringsliv og regjering om å takle vanskelige spørsmål knyttet til barn, slik som barnearbeid, seksuell utnytting av barn og barn i konfliktsituasjoner. CWIN har blitt et nasjonalt ressurssenter i slike spørsmål, og har utviklet strategier for sivilsamfunnet, regjeringen og donorer for å motvirke overgrep mot barn.
 
Sterk og effektiv ledelse, dedikerte og dyktige medarbeidere og en vilje til å gjøre ord til handling når det gjelder barns deltakelse og å gjøre det meningsfylt for målgrupper de retter seg mot. Dette understøttes av sterke administrative og økonomiske styringssystemer og en tålmodighet til å bygge og vedlikeholde strategiske allianser. Det har bidratt til CWINs suksess. Involverte på alle nivå uttrykte sin tilfredshet med CWINs arbeid og erkjente organisasjonens ledende rolle i å fremme barns rettigheter i Nepal.”
 
Evalueringsteamet har tydeligvis stor tiltro til CWIN, for den siste anbefalingen sier at:
”CWIN bør bruke den historiske muligheten til å ”bygge et nytt Nepal” ved å hjelpe frem et politisk miljø til støtte for sårbare barn og arbeide for at det bevilges mer penger til dette arbeidet i alle deler av Nepal.”

APSA

Evalueringen ble gjennomført i to deler og har to tilnærmet parallelle perspektiver:

1. Den første er en evaluering av prosjektoppfølgingen som tar for seg fremdriften av prosjektet og oppnådde resultater.
2. Den andre tar for seg hypotesen om at APSA er en lærende organisasjon. Og hvis dette er tilfelle - er det en sammenheng mellom organisasjonens evne til å lære og virkningen av prosjektaktivitetene?
 
Oppsummering
Evalueringen avdekker at APSA totalt sett er en sterk og eksemplarisk organisasjon, tro mot sine verdier i utøvelsen av meningsfulle og strategiske aktiviteter for å støtte og styrke sårbare, urbane, fattige samfunn, og barn og unge spesielt. Mange av de utfordringene som APSA møter kommer fra endringen i Indias utvikling fra en velferdsorientert stat med blandet økonomi til presset fra fri markedskapitalisme, ofte hjulpet frem av det offentlige byråkratiet.
 
Hovedfunnene fra del 1
APSA arbeid har vært vellykket, nyskapende og nyttig for lokalsamfunnene gjennom sitt brede spekter av prosjekter og temaer, særlig når det gjelder å redde barn, gi dem omsorg og rehabilitering, når det gjelder ungdoms utvikling og arbeid blant fattig bybefolkning for å fremme deres rettigheter og økonomiske bærekraft. Alt dette er understøttet av en konsekvent anvendelse av et sammenhengende, rettighetsbasert perspektiv. Listen over prestasjoner omfatter, blant mange andre, borett for slumbefolkning, utdanning og opplæring som tilbys vanskeligstilte barn og unge og etableringen av en bærekraftig gruppemodell som sikrer kvinner fra sårbare samfunn tilgang til offentlige lån.
Alle som er berørt, uttrykte en høy grad av tilfredshet med APSAs arbeid, og mange bemerket at på grunn av APSAs intervensjon var de ikke lenger avhengig av deres hjelp.
 
Hovedfunnene fra del 2
Del 2 drøfter den kontekstuelle rammen for APSA og vurderer hvordan den kan være relevant for andre, samt utforsker hvordan konkrete erfaringer kan være aktuelle for et mer generelt publikum. APSAs fremgangsmåte bør være interessant for et bredere publikum på grunn av den sosioøkonomiske konteksten. APSA viser at det går an å kombinere ovenfra-og-ned-strategier med en nedenfra-og-opp-utvikling for de fattige. APSA har vist seg å være en lærende organisasjon, konsekvent og fleksibel med bruk av handlingsorientert læring. Ved å følge en arbeidsmetode og demokratisk tradisjon åpner APSA for en transparent og åpen kommunikasjon i beslutningsprosesser mellom involverte aktører.

 

dot

Neste artikkel:

Forrige artikkel: