WHO-EB-Jan-2010-140p-web
Share this:

Global alkoholstrategi vedtatt i WHO

Verdens Helseorganisasjon vedtok torsdag en global strategi for å redusere skadene av alkoholbruk. Dette skjedde på årsmøtet i Geneve der WHOs 193 medlemsland deltar.– En merkedag for utviklingsland og for verdens fattige, men også for FORUT, sier generalsekretær Morten Lønstad.

- Vi vet at alkoholbruk er et hinder for utvikling i mange land, både for verdens fattige og for hele nasjoner. Derfor er det så viktig at verdens land nå går sammen om en offensiv for å redusere alkoholbruken og dermed også skadene. Dette er en historisk begivenhet i utviklingspolitisk sammenheng, sier FORUTs generalsekretær (bilde til høyre).

- Vi erfarer igjen og igjen at fyll har sterke forbindelser til noen av de viktigste sosiale problemene som utviklingsland sliter med; fattigdom, marginalisering, vold mot kvinner og spredning av HIV/AIDS. Problemene har en klar kjønnsdimensjon. Det er verdens mannfolk som er storforbrukerne av alkohol, særlig i mange utviklingsland. Men det er ofte kvinner og barn som lider av fylla. WHOs nye strategi mot alkoholskader bør derfor bli et kraftfullt håndslag til verdens fattige og spesielt til kvinner og barn i Sør.

- Historisk vedtak!

- Dette er et historisk vedtak, sier leder Derek Rutherford i Global Alcohol Policy Alliance (GAPA) som en kommentar til vedtaket i WHO. – Spørsmålet om en samordnet internasjonal innsats mot alkoholskadene har vært overmodent. Vedtaket i Verdens helseforsamling er et viktig steg i riktig retning, sier han. GAPA har representert frivillig sektor i prosessen i WHO i forkant av vedtaket om ny alkoholstrategi, og FORUT sitter med sekretariatsansvaret for GAPA. – Dette gjør vedtaket i Geneve til en ekstra begivenhet for FORUT, kommenterer Morten Lønstad.

Den nye strategien slår fast at regjeringene i WHOs medlemsland rår over en rekke virkemidler for å redusere alkoholbruken og dermed også helseproblemer og sosiale problemer. Blant annet pekes det på at bruk av avgifter og innskrenking av tilgjengeligheten ser ut til å være de mest effektive virkemidlene. Disse kan kombineres med, men ikke erstattes av, kampanjer og informasjon.

Bred støtte

GAPAs leder er spesielt glad for at så mange land, både fra Sør og Nord, tok ordet under debatten og støttet den nye strategien. Alle innlegg understreket at alkohol er et globalt folkehelseproblem, mange ba om at WHO måtte satse hardere på dette området og at det er behov for økte ressurser til iversetting av vedtaket om en alkoholstrategi. Et forslag fra Thailand om å be om økte ressurser til alkoholforebygging i WHO var eneste endringsforslag under debatten, og dette ble vedtatt.

Verdens Helseorganisasjon har beregnet at alkohol er en av verdens alvorligste helsetrusler. I en rapport med tall fra 2004 blir alkohol rangert som årsak nummer tre til sykdom og tidlig død i verden. Alkoholbruk er, sammen med røyking, usunn mat og lite mosjon, årsak til mye av det som WHO nå kaller ikke-smittsomme sykdommer, til forskjell fra malaria, tuberkulose og HIV/AIDS. Til forskjell fra de klassiske epidemiene som spres gjennom mygg, virus osv, spres de nye livsstilssykdommene gjennom produkter som blir lovlig solgt – og kraftig markedsført.

"Lovende markeder" i Sør

– Vi erfarer at den multinasjonale alkoholindustrien er veldig nærværende og pågående i land i Sør. De har pekt ut utviklingsland som sine nye og ”lovende markeder”, nå som omsetningen stagnerer i mange vestlige land, sier Morten Lønstad. – Det er mange grunner til at utviklingsland er fristende markeder: Økonomisk vekst, økende middelklasser med økt kjøpekraft, en ung befolkning uten etablerte drikkevaner og et lavt forbruk av øl og sprit i befolkningen som helhet. Lønstad viser derfor til at det er viktig at den nye strategien blir fulgt opp effektivt spesielt i utviklingsland.

- Her er det store helse- og velferdsgevinster å hente på å holde forbruket lavt. Da viser all erfaring, ikke minst her i Norge, at en må regulere pris og tilgjengelighet. Dette blir da også anbefalt fra WHOs side i den nye strategien. Morten Lønstad sier at FORUT har gjort alkohol som utviklingshinder til et spesielt satsingsområde.

Utfordring til utviklingsministeren

– Her sitter vi på kunnskap som både andre utviklingsorganisasjoner og regjeringer i Sør kan dra nytte av. Samtidig sender vi en utfordring til den norske regjeringen og utviklingsministeren til å satse spesielt på dette området, nå som den nye strategien åpner for nye muligheter. At Norge var en av initiativtakerne til den nye strategien i sin tid gjør at vi også sitter med et spesielt ansvar for at iverksettingen av planen blir mest mulig kraftfull, sier generalsekretær Morten Lønstad i FORUT.

Kommentar fra Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan.

Bakgrunn og flere kommentarer i artikkel fra Reuters.